10A-จิตดวงที่ยึดครอง ๑๓ สิงหาคม  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด10B-จิตดวงที่ยึดครอง ๑๓ สิงหาคม  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด11A-เวทนาและสมาธิชอบ ๒๘ สิงหาคม  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด11B-เวทนาและสมาธิชอบ ๒๘ สิงหาคม  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด12A-การดูจิตและมรณสติ ๑๑ กันยายน  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด12B-การดูจิตและมรณสติ ๑๑ กันยายน  คลิกขวาที่นี่เพื่อดาวน์โหลด